Stadgar

Stadgar

Kinda Kanals Veteranbåtsklubb

Stadgar antagna på årsmötet 2014-04-26

PARAGRAF 1: ÄNDAMÅL

Klubben skall befrämja intresset hos medlemmarna att bevara det unika kulturarvet av alla typer av båtar till kommande generationer enligt definitionsinnehållet i paragraf 7. Klubben skall tillvarata ägarnas och båtarnas intresse samt ordna olika typer av träffar. Klubben skall även ha verksamhet med målsättning att veteranbåtars historik skall görligaste mån utforskas och dokumenteras.


PARAGRAF 2: MEDLEMSKAP

Till medlem kan person/familj antas, som har intresse för klubbens ändamål enligt paragraf 1. Medlem, som äger flera veteranbåtar kan inregistrera alla på ett medlemskap. Medlem, som motverkar föreningens syften och mål kan uteslutas av styrelsen.


PARAGRAF 3: ÅRSMÖTE

•Årsmötet är KVK:s högsta beslutande organ

•Ordinarie årsmöte skall hållas senaste före april månads utgång. Styrelsen äger också möjlighet att kalla till extra årsmöte.

•Kallelse till årsmöte utskickas av styrelsen senast fyra (4) veckor innan

•Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma:


1.Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

2.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.Godkännande av dagordningen

4.Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll

5.Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.

6.Fastställande av resultat- balansräkning

7.Föredragning av revisionsberättelse

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.Val av styrelsens medlemmar

10.Val av två revisorer

11.Val av valberedning bestående av två personer

12.Fastställande av årsavgift avseende nästkommande verksamhetsår

13.Behandling av ärende och motioner

14. Övriga frågor


PARAGRAF 4: STYRELSE

Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter: Ordförande, vice Ordförande, Sekreterare/Pr-ansvarig, kassör, ledamot, och 2 styck hamnfogdar. Styrelsens ordförande, liksom övriga ledamöter, väljs på ordinarie årsmöte för en tid på två (2) år. Ordförande, kassör, ledamot och en styck hamnfogde väljs vid ett tillfälle. Vice ordförande, sekreterare/pr-ansvarig och en hamnfogde väljs vid det andra tillfället.


•Styrelsen skall sammanträda vid minst 6 tillfällen under verksamhetsåret

•Protokoll skall föras vid sammanträdena

•Styrelsen skall föra noggrann medlemsförteckning

•Styrelsen får ej ikläda sig betalningsansvar som kan drabba föreningens medlemmar.


PARAGRAF 5: VERKSAMHET

För att ge medlemmarna största möjliga utbyte av sin klubb skall KVK: sträva efter att stärka klubbens nationella status. Detta genom att arrangera, driva och samarbeta i följande aktiviteter, förutom vad som omnämnes i paragraf 1:

•Att driva och sköta klubbens hamn och bryggor

•Att arrangera klubbmöte

•Att arrangera sommarmöte med veteranbåtar

•Att aktivt upprätthålla kontakter och samarbete med andra klubbar, museer och organisationer inom intressesfären.


PARAGRAF 6: ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av KVK´s stadgar kan endast ske vid två (2) på varandra årsmöten och då endast om 2/3 av närvarande medlemmar bifaller ändringen. Förslag till ändring av stadgar skall skriftligen bifogas kallelse.


PARAGRAF 7: DEFINITION AV VETERANBÅT

Veteranbåt är båt, som är kulturhistoriskt intressant samt minst 30år gammal och byggd i material som aluminium, betong, duk, plywood, plast, stål eller trä.

Båtar, som är nybyggda i traditionella material i hög kvalité efter gamla (minst 30 år) ritningar s.k replikabåtar, äger rätt att kallas veteranbåt och kan då väljas in i KVK.


Veteranbåtar är gamla båtar (se ovan) av ALLA typer (fritidsbåtar, arbetsbåtar eller fartyg) där ursprungskonstruktionen fortfarande är bevarad. Detta innebär att ombyggnader kan accepteras om ombyggnaden ej förändrar båtens funktion och stilenligt utförd i bra kvalitét.


Veteranbåt skall vårdas och bevaras enligt paragraf 1: ÄNDAMÅL, dvs veteranbåt bör, om rätt metoder tillämpas, renoveras till så nära ursprungligt skick som möjligt, annars bör veteranbåt förvaras så att risk för ytterliggare skador ej föreligger. Renoveringsobjekt kan med fördel inväljas i KVK.

Dispens från ovanstående regler kan ges av styrelsen i speciella fall.


ANSÖKNINGSFÖRFARANDE:

Ägare av veteranbåt (se ovan) kan ansöka om båtens registrering i KVK. Kontakt tas med någon av hamnfogdarna. Dessa för sedan informationen vidare till styrelsen som tar beslut. Beslut om registrering i KVK fattas sedan av KVK´s styrelse på rekommendation av hamnfogdarna.